Twój koszyk

Regulamin

Informacje odnośnie sklepu

REGULAMIN SKLEPU

I. Definicje

 

1. Regulamin – niniejszy regulamin, regulujący zasady korzystania z serwisu 

2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.piosenkanaszkle.pl, za

pośrednictwem którego Użytkownicy mogą dokonywać zakupu towarów dostępnych w sklepie.

3. Sprzedawca – HR KU e-commerce, NIP: 5581876729 REGON: 389980681

4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usług Serwisu prowadzonego pod adresem

www.piosenkanaszkle.pl

5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu towarów dostępnych w sklepie w celach

niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Konsument-przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca

umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie

posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu prowadzonej działalności

ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

7. Przedsiębiorca – firma, instytucja lub osoba fizyczna dokonująca zakupu na cele zarobkowe,

zawodowe czy związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.

8. Konto użytkownika – usługa świadczona nieodpłatnie drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

pozwalająca Użytkownikowi na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu.

9. Serwis – strona internetowa na której zlokalizowany jest Sklep prowadzony pod adresem

www.piosenkanaszkle.pl.

10. Towar – produkt lub usługa oferowane do sprzedaży w sklepie.

II. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin wskazuje zasady i warunki korzystania z usług serwisu na rzecz Użytkowników

które stanowią w szczególności:

a) sprzedaż towarów, czyli produktów i usług za pośrednictwem sieci Internet – usługa płatna

b) możliwość komentowania i kontaktowania się ze sprzedawcą za pośrednictwem serwisu –

usługa bezpłatna

 

2. Asortyment towarów oferowanych za pośrednictwem strony obejmuje sprzedaż personalizowanych

elementów dekoracyjnych i gadżetów.

3. Informacje oraz opis oferowanych produktów i świadczonych usług Sklep zamieszcza przy każdym

towarze na stronie www.piosenkinaszkle.pl.

4. Każdy Użytkownik może się kontaktować ze Sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego

zamieszczonego na stronach serwisu, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie

wiadomość na adres: bok@piosenkanaszkle.pl.

5. Dostęp do usług serwisu może być ograniczony lub niemożliwy w przypadku przeprowadzania prac

konserwacyjnych systemów informatycznych lub wystąpienia awarii niezależnych od Sprzedawcy.

Jednocześnie dopełnimy wszelkich starań, aby utrudnienia tego typu występowały możliwie jak

najrzadziej i możliwie jak najkrócej.

6. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu, Sklepu, Konta użytkownika należy

zgłaszać na adres mailowy bok@piosenkanaszkle.pl. 

7. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie treści typu komentarze, oceny, recenzje, wypowiedzi, są

ich prywatnymi opiniami.

8. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

9.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie materiały i informacje dostarczone mu przez Klienta podczas składania zamówienia, w szczególności jeśli naruszają one jakiekolwiek prawa osób trzecich. W takim wypadku Klient zobowiązuje się na zasadzie art. 392 K.c. zwolnić Sprzedawcę z obowiązku zaspokojenia jakichkolwiek roszczeń, które mogłyby zostać podniesione przeciwko Sprzedawcy przez osoby trzecie oraz zobowiązuje się pokryć wszystkie szkody poniesione przez Sprzedawcę, w tym wszystkie poniesione koszty, w szczególności obsługi prawnej związane z roszczeniami podniesionymi przez osoby trzecie z tytułu ww. naruszeń.

 

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

1. Użytkownik dokonuje zamówienia na produkt lub usługę bezpośrednio na stronie Sklepu

www.piosenkanaszkle.pl.

2. W formularzu zamówienia Użytkownik uzupełnia niezbędne do wysyłki dane oraz dokonuje:

 

a) wyboru produktu lub usługi,

b) wyboru sposobu dostawy,

c) wyboru sposobu płatności,

d) uzupełnia informacje związane z personalizacją produktu.

3. Po złożeniu zamówienia na podany przez Użytkownika adres e-mail przesyłana jest wiadomość z

informacją o złożonym zamówieniu.

4. Realizacja zamówienia przez Sklep następuje po otrzymaniu zapłaty za zamówiony towar.

5. Brak zrealizowanej wpłaty przez Użytkownika w ciągu 24h tj. brak zapłaty za towar, spowoduje

anulowanie zamówienia

6. Zamówienie Użytkownika zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny na magazynie

lub u dostawców sklepu.

a) częściowy brak towaru w zamówieniu – gdy brakujący towar jest częścią większego

zamówienia, Użytkownik jest informowany o brakach i podejmuje decyzję o częściowej

realizacji zamówienia lub anulowaniu całości zamówienia. Zwrot pieniędzy w przypadku

dokonanej przedpłaty następuje w części lub w całości zgodnie z decyzją Użytkownika. Zwrot

pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje maksymalnie w ciągu 7 dni od

anulowania zamówienia.

b) całkowity brak towaru w zamówieniu – gdy towar jest niedostępny w magazynie lub u

dostawców sklepu i nie ma możliwości realizacji zamówienia Użytkownik zostanie o tym fakcie

poinformowany. Zwrot pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje w całości

maksymalnie w ciągu 7 dni od anulowania zamówienia.

 

7. Po zweryfikowaniu zamówienia na adres mailowy wskazany przez Użytkownika przyjdzie wiadomość z

informacją dotyczącą:

a) potwierdzenia przyjęcia zamówienia co jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży,

b) braku części lub całości zamówienia w związku z brakiem towaru,

c) braku możliwości realizacji zamówienia w związku z brakiem zapłaty.

8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierającej

potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

9. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu w postaci elektronicznego potwierdzenia

transakcji wysyłanej na wskazany w procesie zamówienia maila. Po wybraniu przez Użytkownika

odpowiedniej opcji i przekazaniu niezbędnych danych, do zamówienia wystawiana jest faktura zakupu.

10. Po dokonanej zapłacie i otrzymaniu potwierdzenia zamówienia Użytkownik nie może dokonać zmian w

zamówieniu włącznie z wycofaniem złożonego zamówienia w całości.

 

IV. Warunki płatności w sklepie internetowym i koszty dostawy

 

1. Ceny towarów w sklepie internetowym zostały podane w złotych polskich i zwierają należne podatki.

2. Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT i wystawia faktury niezawierające podatek VAT

3. Każdy towar posiada swoją cenę i cena ta jest wiążąca w momencie złożenia przez Użytkownika

zamówienia.

4. Sklep ma prawo do:

a) zmiany ceny towarów znajdujących się w Sklepie,

b) wprowadzania nowych towarów i usuwania towarów z oferty Sklepu,

c) przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu,

d) wprowadzania zmian w ofertach promocyjnych Sklepu.

5. Uprawnienia opisane w powyższym punkcie nie mają wpływu na ceny towarów zakupionych i

zamówionych przed wejściem w życie ofert promocyjnych lub zmienionych cen.

6. Dostępne są następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

a) przelew elektroniczny

b) przelew tradycyjny bankowy

c) płatność kartą kredytową/debetową

d) płatność BLIK

e) płatność ratalna

7. Użytkownik ponosi koszty dostawy zamówionego towaru.

 

8. Po wybraniu towaru oraz pośrednika wysyłki koszyk automatycznie naliczy koszty dostawy.

 

V. Terminy realizacji

 

1. Każdy produkt w opisie zawiera przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki, który

wskazuje okres od przyjęcia zamówienia do wysłania paczki ze sklepu. Czas ten wskazany jest w

dniach roboczych.

2. W przypadku zamówienia kilku produktów przesyłka wysyłana jest lub wydawana z chwilą

skompletowania wszystkich towarów. Termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym

czasie realizacji.

3. Użytkownik samodzielnie dokonuje wyboru pośrednika wysyłki. Każdy pośrednik, deklaruje własny

maksymalny termin dostawy wskazany w opisie.

4. Za opóźnienia lub brak dostarczenia towaru spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem

podanym przez Użytkownika ponosi Użytkownik.

 

VI. Prawo odstąpienia od umowy

 

Produkty fizyczne

1. Konsument/Konsument-przedsiębiorca mogą odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od otrzymania

towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo do odstąpienia od Umowy przez

Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcy jest wyłączone m.in. w przypadku:

a. gdy Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Konsumenta-

Przedsiębiorcy, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego

spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy 

b. w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, niezależnych od

sprzedawcy i mogących wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy – np. sprzedaż

walut obcych;

c. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcy lub służąca zaspokojeniu jego

zindywidualizowanych potrzeb

d. w których towar szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia 

e. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,

której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli

opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu,

f. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami 

g. w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, jeśli ich cena została uzgodniona

podczas zawarcia umowy sprzedaży, dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni,

a wartość zależy od wahań na rynku, pozostających poza kontrolą Sprzedawcy 

h. w których Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcy wyraźnie żądał, aby Sprzedawca przyjechał do

niego w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Przedsiębiorcy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać przesłane za pośrednictwem formularza

odstąpienia od umowy dołączonego jako załącznik do niniejszego regulaminu lub w formie pisemnej

na adres email bok@piosenkanaszkle.pl przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od

umowy uznajemy dzień nadania oświadczenia. Oświadczenie musi być nadane przed upływem 14 dni

od daty otrzymania towaru.

 

4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez

Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcy prześle na jego adres poczty elektronicznej potwierdzenie

otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co

strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu

stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.

6. Konsument/Konsument-przedsiębiorca jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości

rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób, w związku z czym może ponieść

odpowiedzialność za pogorszenie stanu zwracanej rzeczy i zostać obciążony kosztami za pogorszenie

stanu zwracanej rzeczy.

1. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu lub innym dowodem

potwierdzającym zakup zwracanego towaru w naszym sklepie (np. potwierdzenie płatności za towar,

mail potwierdzający zakup towaru), z adnotacją „Zwrot”.

2. Zwracany towar należy przesłać niezwłocznie do sklepu, nie później niż w ciągu 14 dni od daty

odstąpienia od umowy.

3. Zwrot towaru następuje na adres: Nakło nad Notecią, Bohaterów 14b, 89-100

4. Zwrotu płatności za towar Sklep dokonuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty

otrzymania oświadczenia Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcy o odstąpieniu od umowy z

zastrzeżeniem, że w tym czasie Konsument/Konsument-przedsiębiorca zwrócił towar do Sklepu lub

potwierdził jej odesłanie (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Zwrot płatności następuje przy

użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta/Konsumenta-

przedsiębiorcy przy zakupie, chyba, że Konsument/Konsument-przedsiębiorca wyraźnie wskazał inną

formę zwrotu płatności.

5. Termin zwrotu towaru nie obowiązuje, jeżeli sprzedawca zobowiązał się, że sam go odbierze od

konsumenta.

6. Konsument/Konsument-przedsiębiorca otrzymuje zwrot wszystkich poniesionych przez niego kosztów,

w tym kosztów dostarczenia towaru w wysokości najtańszego sposobu wysyłki oferowanego przez sklep

z wyjątkiem kosztów dodatkowych np. związanych z pakowaniem, ubezpieczeniem.

 

VII. Reklamacje

 

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi towar bez wad

2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta i Konsumenta-Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady na

zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących

Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

3. Reklamację należy przesłać za pośrednictwem formularza reklamacji dołączonego do niniejszego

regulaminu na adres email bok@piosenkanaszkle.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego

wraz z podaniem informacji dotyczących rodzaju i daty wystąpienia wady.

4. Celem rozpatrzenia reklamacji Konsument lub Konsument-Przedsiębiorcy powinien przesłać lub

dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu, dowód

zapłaty, korespondencję mailowa lub inny dokument poświadczający zakup towaru w naszym Sklepie.

Towar fizyczny należy dostarczyć lub przesłać na adres Sklepu wskazany w art. I pkt 3.

5. Działania jakie może podjąć Użytkownik w przypadku wystąpienia wady w towaru:

a) Złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny towaru albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep bez

nadmiernych niedogodności dla Użytkownika jest w stanie wymienić wadliwy towar na towar

pozbawiony wad. Jeśli wada produktu jest nieistotna, to Użytkownik nie może odstąpić od umowy.

b) Użytkownik może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady zgodnie z

określonymi zasadami Kodeksu Cywilnego.

6. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona

przez Sklep, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Sklep stanowisku, za

pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail

wykorzystywany przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Sklepu.

 

7. Sprzedawca oraz Użytkownik podejmą wszelkie starania do polubownego rozwiązania wszelkich

sporów, zwłaszcza poprzez przeprowadzenie negocjacji.

 

VIII. Warunki techniczne

 

1. Aby korzystać z usług Serwisu konieczne jest spełnienie określonych wymogów technicznych:

a) Aktywne konto poczty elektronicznej;

b) urządzenie połączone z siecią Internet i zainstalowaną przeglądarka stron www;

c) akceptacja plików cookies włączona w używanej przez urządzenie przeglądarce internetowej;

2. Użytkownik powinien korzystać z odpowiedniej przeglądarki, współpracującej z jego urządzeniem.

 

IX. Dane osobowe i polityka cookies

 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z usług

Serwisu jest Usługodawca.

2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji oraz na

podstawie zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka

prywatności zamieszczona w Serwisie.

3. Przy korzystaniu z Serwisu prosimy o wyrażenie zgody na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką

prywatności. Jeśli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, możesz zmienić ustawienia

swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu. Informacje na temat

plików cookies wykorzystywanych w serwisie znajduje się w polityce prywatności zawartej na stronie

serwisu.

 

X. Prawa autorskie

Klient składając zamówienie jednocześnie potwierdza posiadanie wszystkich, potrzebnych zgód/upoważnień autorskich do przesłanych materiałów. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za prawa autorskie przesłanych mu wszelakich materiałów do zrealizowania zamówienia.

 

XI. Postanowienia końcowe

 

1. Umowa sprzedaży oraz umowa o świadczenie usług drogą elektronicznych zawierana jest między

Użytkownikiem a Sprzedawcą.

2. Produkty i usługi zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu

Cywilnego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach

Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem oraz

Konsumentem-przedsiębiorcą, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami

właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostaje

poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

6. Podczas rozpatrywania sporów Użytkownik ma możliwość skorzystania z Platforma ODR – interaktywnej

strony internetowej stanowiąca jeden punkt dostępu dla Konsumentów i Sprzedawców pragnących

pozasądowo rozwiązać spór (ODR ― Online Dispute Resolution). Za jej pośrednictwem można złożyć

skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez internet, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który

zajmie się rozwiązaniem sporu.

Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez

nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe (w Polsce jest to UOKiK).

Strona dostępna jest we wszystkich językach Unii, umożliwia też dołączanie odpowiednich dokumentów

i ich tłumaczenie. Link do platformy ODR dostępny jest pod adresem

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

7. Jeśli podana piosenka nie ma kodu utworu szkiełko zostanie wydrukowane bez kodu a produkt ten nie podlega rekalmacji. 

8. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje

na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.

Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na

wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż

14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści

Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty

poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści

Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

9. Zmiana regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych umów sprzedaży przed zmianą regulaminu.

 

Data publikacji regulaminu: 07.10.2021 r.

© piosenkanaszkle.pl 2020

Home
Produkty
Koszyk